top of page

Onze algemene voorwaarden 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Priqqel Communicatie B.V., en haar opdrachtgever. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst, mits deze rechtsgeldig is ondertekend.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht enige verwijzing door opdrachtgever naar haar eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Priqqel Communicatie B.V. heeft het recht de algemene voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

2.1 “algemene voorwaarden”: algemene leveringsvoorwaarden.

2.2 “Priqqel Communicatie B.V.”: een besloten vennootschap, gevestigd te Amsterdam (Jacob van Lennepkade 328, 1053 NJ) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 69709505.

2.3 “diensten”: de diensten die Priqqel Communicatie B.V. aan haar opdrachtgever verleent, dan wel doet verlenen, zoals beschreven in de overeenkomst, alsmede alle daaraan verbonden werkzaamheden.

2.4 ”opdrachtgever”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten.

2.5 “overeenkomst”: de overeenkomst tussen Priqqel Communicatie B.V. en opdrachtgever tot levering van de diensten.

ARTIKEL 3. PRIJSOPGAVE EN BEVESTIGING

3.1 Alle begrotingen, aanbiedingen en prijsopgaven van Priqqel Communicatie B.V. zijn geheel vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven, zijn de offertes, gemaakt door Priqqel Communicatie B.V., geldig gedurende een periode van 4 weken.

3.2 De opdrachtgever dient de opdracht schriftelijk te bevestigen. Als de opdrachtgever dit verzuimt en Priqqel Communicatie B.V. bevestigt de opdracht waartegen opdrachtgever binnen 10 dagen geen bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging.

3.3 Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevonden en Priqqel Communicatie B.V. heeft met toestemming van de opdrachtgever, reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven aan de opdracht, dan geldt de opdracht conform de offerte.

3.4 De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Priqqel Communicatie B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Priqqel Communicatie B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

ARTIKEL 5. UITVOERINGSTERMIJN

5.1 Alle data en/of termijnen als opgenomen in de overeenkomst of enig document dat betrekking heeft op de uitvoering daarvan zijn streefdata. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Priqqel Communicatie B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen zoals vermeld onder Artikel 7.2.

 

 

ARTIKEL 6. KLACHTTERMIJN

6.1 Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij afevering of zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem kan worden verlangd op gebreken te controleren. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn afgeleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen      

   met het overeengekomen.

6.2 Indien een gebrek of tekortkoming wordt geconstateerd, dient opdrachtgever dit binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan Priqqel Communicatie B.V te melden.

6.3 Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. AANPASSEN VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Priqqel Communicatie B.V. zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst fnanciële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Priqqel Communicatie B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Priqqel Communicatie B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.4 In afwijking van lid 3 zal Priqqel Communicatie B.V.
geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Priqqel Communicatie B.V. kunnen worden toegerekend.

7.5 Zonder schriftelijke toestemming van Priqqel Communicatie B.V. mag opdrachtgever geen verandering in de ontwerpen aanbrengen, tenzij dat in strijd is met de redelijkheid. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst, dient Priqqel Communicatie B.V. als eerste in de gelegenheid te worden gesteld om deze aan te brengen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de door Priqqel Communicatie B.V. gehanteerde honorariumtarieven.

ARTIKEL 8. INTREKKING OPDRACHT DOOR OPDRACHTGEVER

8.1 Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft Priqqel Communicatie B.V. recht op vergoeding van zowel het gehele honorarium, dat Priqqel Communicatie B.V. zou toekomen bij volledige uitvoering van de opdracht, alsmede alle overige kosten die reeds gemaakt zijn.

ARTIKEL 9. BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

9.1 De vorderingen van Priqqel Communicatie B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Priqqel

   Communicatie B.V. omstandigheden bekend worden, die Priqqel

   Communicatie B.V. goede grond geven te vrezen dat de

   opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien Priqqel Communicatie B.V. de opdrachtgever bij het sluiten

   van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de

   nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Priqqel Communicatie B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Priqqel Communicatie B.V. schadevergoeding te vorderen.

 

9.2 Priqqel Communicatie B.V. kan een aanvaarde opdracht neerleggen, in welk geval zij het Priqqel Communicatie B.V. toekomende honorarium verbeurt, evenals het recht op vergoeding van haar kosten, tenzij de werkzaamheden reeds verricht voor de opdrachtgever waarde hebben.

9.3 Indien Priqqel Communicatie B.V. echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke, omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van de opdrachtgever van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft zij recht op het honorarium voor de reeds verrichte arbeid en vergoeding van reeds gemaakte onkosten.

 

 

ARTIKEL 10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

10.1 Ten aanzien van, zowel voorlopige als defnitieve ontwerpen, fotografie, illustraties en teksten, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product, oefent Priqqel Communicatie B.V. het haar toekomende auteursrecht uit.

10.2 Priqqel Communicatie B.V. garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen. Zij wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet en kan als auteursrechthebbende over het werk beschikken.

 

10.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Priqqel Communicatie B.V. voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel nanciële als mogelijke andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging

voortvloeiende.

 

 

ARTIKEL 11. INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 Alle door Priqqel Communicatie B.V. verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, adviezen, digitale informatie etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Priqqel Communicatie B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

 

11.2 Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig ander recht van intellectuele eigendom van Priqqel Communicatie B.V., zal opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle door Priqqel Communicatie B.V. geleden en te lijden schade, waaronder gederfde winst.

 

ARTIKEL 12. HONORARIUM

12.1 Het honorarium van Priqqel Communicatie B.V. is gebaseerd op uurtarieven en eventuele bijkomende kosten.

12.2 Priqqel Communicatie B.V. kan meerdere uurtarieven hanteren; Design-uren: voor ontwerp, illustratie, fotografie, beeldbewerking, correcties, controle werkzaamheden, etc. Concept-uren: Voor adviezen, besprekingen, conceptontwikkeling, uitwerking etc. Productie-uren; voor copywriting, dtp-werkzaamheden etc.

12.3 De hoogte van het uurtarief wordt beïnvloed door de kennis en specialisatie die van Priqqel Communicatie B.V. vereist wordt ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, het commercieel belang van de opdracht en de eventueel daarmee verband houdende vergoeding voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking.

12.4 De hoogte van het uurtarief wordt mede beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de opdrachtgever overwerk, nacht- of weekendarbeid of voorrang wordt verlangd. Voor overwerk, uitgaande van een werkdag van
acht uur, gelden de volgende tarieven (uitgedrukt in percentages van het uurtarief): maandag t/m vrijdag (tot 21.00) 125%, maandag t/m vrijdag (na 21.00) 150%, zaterdag 150%, zon- en feestdagen 200%.

12.5 Onder bijkomende kosten worden verstaan: alle kosten voor materialen, hulpmiddelen, en uit de uitwerking van de opdracht voortvloeiende zaken, die niet behoren tot de normale bedrijfskosten van Priqqel Communicatie B.V. en die voor rekening van de opdrachtgever worden gemaakt.

12.6 Indien Priqqel Communicatie B.V. door het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van voor de opdracht noodzakelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing verplicht is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd.

ARTIKEL 13. LICENTIE (VERGOEDING)

 

13.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de licentie overeenkomst met Priqqel Communicatie B.V. volledig nakomt, verkrijgt hij het exclusieve recht tot gebruik van het ontwerp wat betreft openbaarmaking en verveelvoudiging, voor zover dit bij de opdracht is overeengekomen.

 

13.2 De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van het ontwerp is in de honorering van de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage.

 

13.3 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Priqqel Communicatie B.V. niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Priqqel Communicatie B.V. zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik.

13.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Priqqel Communicatie B.V. veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.

13.5 Priqqel Communicatie B.V. heeft de vrijheid om het geleverde werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

13.6 Bij ander gebruik dan overeengekomen dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding tussen Priqqel Communicatie B.V. en de opdrachtgever te worden gesloten.

ARTIKEL 14. CONCURRENTIEBEDING

14.1 Indien de opdrachtgever van Priqqel Communicatie B.V. verlangt ook buiten de duur van de omschreven opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen, zodat de opdrachtgever een exclusiviteit van Priqqel Communicatie B.V. binnen een branche opeist, dient dit schriftelijk te worden

overeengekomen en heeft Priqqel Communicatie B.V. recht op een vergoeding passend bij de gewenste exclusiviteit.

ARTIKEL 15. VERANTWOORDELIJK- EN AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Priqqel Communicatie B.V. en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.

15.2 Priqqel Communicatie B.V. en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. Priqqel Communicatie B.V. draagt er zorg voor dat de ingeschakelde deskundigen en specialisten een verplichting tot geheimhouding wordt opgelegd.

15.3 Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers en/of ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus hiervan op de hoogte te stellen.

15.4 De opdrachtgever vrijwaart Priqqel Communicatie B.V. voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever openbaar gemaakte ontwerp.

 

15.5 Priqqel Communicatie B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens, die de opdrachtgever gehouden is haar te verscha en of verschaft heeft.

15.6 De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van Priqqel Communicatie B.V. ontvangen, druk- of andere proeven of prototypen zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan Priqqel Communicatie B.V. te retourneren.

15.7 Goedkeuring van de proeven of prototypen door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Priqqel Communicatie B.V. de aan de proeven of prototypen voorafgegane werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

 

15.8 Priqqel Communicatie B.V.is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of prototypen.

15.09 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Priqqel Communicatie B.V. jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

ARTIKEL 16. AFWIJKINGEN

 

16.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

 

16.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijking in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

16.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn.

 

ARTIKEL 17. BETALING

17.1 Mits anders overeengekomen dient 50% vooruitbetaald te worden na akkoord op de offerte alvorens er met een opdracht gestart kan worden.

17.2 Betaling van facturen dient binnen veertien werkdagen dagen na factuurdatum te geschieden.

 

17.3 Overige betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders over- eengekomen.

 

17.4 Betaling geschiedt door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Priqqel Communicatie B.V. aangewezen bankrekeningnummer t.n.v. Priqqel Communicatie B.V. te Amsterdam. Na het verstrijken van de uiterste betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke. De opdrachtgever is vanaf het moment van in gebreke zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of per gedeelte van een maand dat de vordering openstaat. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

17.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

17.6 Priqqel Communicatie B.V. is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien Priqqel Communicatie B.V. van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de leveringsverplichting(en) van Priqqel Communicatie B.V. op.

17.7 Priqqel Communicatie B.V. mag, gedurende een opdracht, tussentijds declareren.

 

 

ARTIKEL 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

18.1 Alle door Priqqel Communicatie B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Priqqel Communicatie B.V.

 

18.2 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Priqqel Communicatie B.V. gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij opdrachtgever, of bij derden, die bedoelde zaken voor opdrachtgever onder zich houden, weg te halen.

 

 

ARTIKEL 19. INCASSOKOSTEN

19.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

19.2 Indien Priqqel Communicatie B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

19.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 20. OVERMACHT

 

20.1 Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Priqqel Communicatie B.V. zijn toe te rekenen.

 

20.2 Priqqel Communicatie B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Priqqel Communicatie B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

20.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Priqqel Communicatie B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Priqqel Communicatie B.V. niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

20.4 Indien Priqqel Communicatie B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

21.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Priqqel Communicatie B.V. gevestigd is.

bottom of page